Gate2Payments ApS generelle betingelser for kortindløsning og betalingsgateway (PSP).

Generelle betingelser for kortindløsning

Nærværende generelle betingelser gælder for alle Forretninger, der modtager kortbetalinger via Gate2Payments ApS.

1.Definitioner

 • Forretning
  Den fysiske eller juridiske part i denne aftale, der har indgået aftale med Gate2Payments ApS om at gennemføre kortbetalinger.
 • Kortholder
  Den person (Forretningens kunde), som et Kort er udstedt til.
 • Kort
  Betalingskort omfattet af denne aftale, typiske Visa eller MasterCard.
 • Hovedaftalen
  Dokumentet hvoraf priser og øvrige vilkår mellem Forretningen og Gate2Payments ApS fremgår.
 • Kortorganisation
  Visa og/eller MasterCard.
 • Indløser
  Indløser også kaldet indløserbank, er under Finanstilsynet, VISA og MasterCard associationernes tilsyn. Pengeflowet ifbm køb online foregår udelukkende gennem banker.
 • PSP
  Payment Service Provider, er leverandør af betalingsgateway og er dermed teknisk bindeled mellem Indløser og Forretningen.

2. Gate2Payments ApS’s indløsningsydelser

Gate2Payments ApS formidler følgende ydelser til Forretningen: Behandling af autorisationsforespørgsler, registrering og behandling af kortbetalinger, honorering af gennemførte kortbetalinger samt behandling af indsigelser fra kortudstedere og kortholdere.

Gate2Payments ApS levere typisk en indløsningsaftale indenfor 1-3 bankdage, fra det øjeblik hvor webshoppen opfylder de krav indløserbanken stiller.

Indløsningsbanken er underlagt at sikre compliance, jvf. antihvidvasknings lovgivningen og EU købelovgivning.

3.Grundlag for aftalen

Aftalen mellem Forretningen og Gate2Payments ApS består af Hovedaftalen, nærværende Generelle betingelser for betalingskortindløsning, VISA og MasterCards internationale regelsæt samt Forretningens ansøgning til Gate2Payments ApS.

Gate2Payments ApS, kan på vegne af kunden, underskrive indløsningsaftalen. Aftalen skal aktiveres indenfor 3 uger fra oprettelsestidspunktet ellers bortfalder og lukkes kontoen.

Gate2Payments ApS indgåelse af aftalen med Forretningen er baseret på en grundig kreditvurdering. Gate2Payments ApS har derfor ret til at indhente kreditoplysninger om Forretningen og dennes ejerkreds samt i øvrigt anmode Forretningen om nødvendige oplysninger til brug for den løbende vurdering af kundeforholdet.

Såfremt der sker væsentlige ændringer i Forretningens forhold, skal Gate2Payments ApS omgående underrettes skriftligt. Væsentlige forhold består af, men er ikke begrænset til,: Forretningens ejerkreds, direktion, bestyrelse, registreringsnummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer, URL, branche, forretningsmodel (herunder nye forretningsområder), større ændringer i varesortiment samt salgs- og leveringsbetingelser. Væsentlige ændringer kan medføre en ændret kreditvurdering fra Gate2Payments ApS side.

Gate2Payments ApS forbeholder sig ret til at ændre Forretningens aftalevilkår, såfremt en kreditvurdering giver anledning hertil.

Enhver ændring af aftalen mellem Gate2Payments ApS og Forretningen skal være skriftlig. Gate2Payments ApS kan ændre aftalen med 30 dages varsel. Varslet kan dog være kortere, såfremt ændringen skyldes krav fra myndigheder eller Kortorganisationerne. Underretning om ændringer sker elektronisk. Forretningen er bundet af ændringen, medmindre man inden 10 dage fra underretningen meddeler Gate2Payments ApS, at ændringen ikke kan accepteres.

4. Anvendelse af kortsystemet

Det er afgørende for den generelle tillid til kortbetalingssystemer, at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau ved anvendelsen af kort.

Forretningen er forpligtet til at bidrage aktivt hertil og aftalen skal aktivers indenfor 3 uger ellers lukkes kontoen.

Forretningen skal til enhver tid overholde Kortorganisationernes standard for sikker behandling af kortdata, PCI DSS. Standarderne forbedres løbende, og de til enhver tid gældende regler kan findes på www.pcisecuritystandards.org.

Såfremt Forretningen selv behandler og/eller lagrer kortdata, skal Gate2Payments ApS være underrettet herom, og Forretningen skal dokumentere sin forretningsgang på området, herunder fremvise bevis for bestået PCI-scanning fra en godkendt leverandør.

Det er forbudt for Forretningen at udveksle, herunder sælge, kortdata med andre end Gate2Payments ApS og en eventuel anden PSP eller Indløser. Glemte kort (ved fysisk handel) skal omgående fremsendes til Gate2Payments ApS.

Forretningen skal til enhver tid drage omsorg for, at relevant personale (typisk personale der arbejder med modtagelse af betaling samt bogholderi og kundereklamationer) til enhver tid er bekendt med reglerne for brug af kortsystemet og holdes løbende orienteret herom. På Gate2Payments ApS forlangende skal relevant personale deltage i kurser om kortbetaling. Omkostninger hertil afholdes af Forretningen.

Ved mistanke om eller konstatering af, at der er sket uberettiget adgang til Forretningens systemer, der indeholder kortdata, skal Gate2Payments ApS omgående underrettes herom. Forretningen er ansvarlig for ethvert tab som følge heraf, herunder særligt enhver bøde, som Gate2Payments ApS og Gate2Payments ApS Indløser måtte blive pålagt som følge heraf. Gate2Payments ApS vil i tilfælde af kompromittering af kortdata for Forretningens regning anmode et eksternt sikkerhedsfirma om at undersøge begivenheden og dens årsager og følger.

5. Gennemførsel af transaktioner

Gennemførsel af en transaktion består af en autorisation og en betaling. Autorisation indebærer, at Forretningen via Gate2Payments ApS Indløser anmoder Kortorganisationerne om bekræftelse på, at kortet er gyldigt og der er dækning for det ønskede beløb på Kortholders kort. I bekræftende fald reserveres beløbet på Kortet, og Forretningen modtager et Autorisationsnummer for den aktuelle transaktion. Betaling foretages ved at Forretningen anmoder Gate2Payments ApS om at trække det reserverede beløb på det givne Kort.

En Betaling må ikke gennemføres, før varen eller ydelsen er leveret eller afsendt til Kortholder. Forretningen er forpligtet til at modtage alle relevante typer VISA og MasterCard.

Ved gennemførsel af en transaktion skal følgende oplysninger sendes til Gate2Payments ApS Indløser: Kortnummer, udløbstidspunkt for kort, beløb, sikkerhedskode. Såfremt Gate2Payments ApS af hensyn til sikkerheden i kortbetalingssystemerne finder det nødvendig, kan Gate2Payments ApS til enhver tid stille yderligere krav til fremsendelse af data om den enkelte transaktion.

Efter gennemførelse af Transaktionen påhviler det Forretningen at udlevere en kvittering til Kortholder. Forretningen skal gemme al relevant information vedr. transaktionen i minimum 2 år.

6. Ikke-tilladte transaktioner

Der må alene gennemføres transaktioner, der er tilladt i følge denne aftale, herunder Kortorganisationernes love og regler. Som eksempel på transaktioner, der ikke er tilladte, kan nævnes: Betaling modtaget for 3. mand, betaling for varer/varegrupper/brancher (se særligt MCC koden) der ikke er nævnt i Hovedaftalen, betaling af gæld (en Kortholder der betaler for en tidligere modtaget vare), betalinger der kan skade Kortorganisationernes og/eller Gate2Payments ApS og Indløsers omdømme og varemærke, betalinger for salg der ikke er i overensstemmelse med lokale love hos såvel Kortholder som Forretningen samt betalinger for ydelser, der kan udgøre en krænkelse af ophavsrettigheder.

Overtrædelser heraf vil af Gate2Payments ApS blive opfattet som grov misligholdelse af Aftalen og kan medføre omgående opsigelse heraf. Overtrædelse kan endvidere medføre, at Forretningen pålægges meget betydelige bøder af Gate2Payments ApS og/eller Kortorganisationerne.

7. Kreditering

Forretningens kreditering af en transaktion til kortholder (typisk ved tilbagelevering af købt vare), må kun ske til hel eller delvis udligning af en tidligere gennemført kortbetaling. Forretningen skal anvende samme kort til kreditering som blev brugt til at gennemføre det oprindelige køb, og krediteringen må ikke overstige den oprindelige transaktions værdi.

Kreditering må alene gennemføres via Gate2Payments ApS Indløser, såfremt den oprindelige transaktion er gennemført via Gate2Payments ApS indløser. Dette indebærer, at der ikke må udbetaltes kontanter eller foretages en bankoverførsel til Kortholder.

8. Indsigelser

En Kortholder kan gøre indsigelse mod en transaktion over for Kortudstederen, der retter henvendelse til Gate2Payments ApS indløser. Årsag til en indsigelse kan bl.a. være, at Kortholder nægter kendskab til

transaktionen, at betalingen er gennemført på anden vis, at kortholderen ikke har modtaget den aftalte vare eller ydelse, at kortholderen har returneret den modtagne vare eller at den gennemførte betaling er større end aftalt. Forretningen er forpligtet til omgående ,på anmodning af Gate2Payments ApS, at fremkomme med al relevant dokumentation, der vedrører den omstridte transaktion. Såfremt Forretningen ikke kan godtgøre sin ret overfor Gate2Payments ApS og Indløser, kan Gate2Payments ApS vælge at returnere betalingen til Kortholderen. Gate2Payments ApS sagsafgørelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene.

Forretningen er forpligtet til at yde et højt serviceniveau over for Kortholder, således at indsigelser så vidt muligt undgås. Et for højt antal indsigelser kan medføre bøder og gebyrer fra Kortorganisationerne til såvel Forretningen som Gate2Payments ApS. Gate2Payments ApS vil altid opkræve disse af Forretningen, som er ansvarlig herfor.

På Gate2Payments ApS anmodning skal Forretningen for egen regning deltage i kurser og programmer med henblik på minimering af indsigelser.

Indsigelser kan medføre bøder og gebyrer fra Kortorganisationerne (Mastercard/Visa) samt indløserbank til såvel Forretningen som Gate2payments. Bøder og gebyrer pålagt Gate2payments vil altid blive opkræve af Forretningen, som er ansvarlig herfor.

9. Gebyrer

Alle sædvanligt forekommende gebyrer fremgår af Hovedaftalen. Fuldstændig gebyroversigt kan findes på Gate2Payments ApS.com/vores-betalingsloesninger/. Alle gebyrer, bøder og lignende modregnes i Gate2Payments ApS løbende udbetalinger til Forretningen. Alle priser og gebyrer er opgivet excl. evt. moms, afgifter og skatter. Der faktureres 6 måneders abonnement forud og transaktionsafgifter hver måned.

Såfremt Forretningen opkræver gebyr hos Kortholder for en transaktion, skal dette fremgå tydeligt for Kortholder, inden denne godkender transaktionen. Det påhviler Forretningen at holde sig orienteret om og følge nationale og europæiske regler om opkrævning af transaktionsgebyrer hos forbrugere.

10. Udbetaling og reserver

Udbetaling for gennemførte Betaling til Forretningen sker periodevis som anført i Hovedaftalen. Udbetalingen sker med fradrag af gebyrer, bøder, krediteringer, indsigelser og reserver.

Reserverne er defineret i Hovedaftalen. Såfremt en fornyet kreditvurdering giver anledning hertil, kan Gate2Payments ApS ændre reserveberegningen.

Forretningen har pligt til hurtigst muligt at afstemme Gate2Payments ApS udbetalingsberegninger med sit eget bogholderi. Indsigelser til Gate2Payments ApS skal ske senest 30 dage efter udløbet af den måned, hvor posteringen fandt sted. Forretningen skal af egen drift hente kontoudtog på Gate2Payments ApS.com.

11. Aftalens ikrafttræden og ophør

Aftalen mellem Gate2Payments ApS og Forretningen træder i kraft straks ved bestilling og løber indtil Forretningen opsiger. Ved bestillingen giver Forretningen Gate2Payments ApS fuldmagt til at acceptere standard betingelser for Indløsning på Forretningens vegne. Såfremt betingelserne ikke er standard vil Gate2Payments ApS efterspørge en elektronisk fuldmagt hos Forretningen.

Standard betingelserne for Indløsning ses her

Aftalen kan af Gate2Payments ApS opsiges med 1 måneders varsel. Gate2Payments ApS kan med omgående varsel ophæve Aftalen eller ændre vilkårene heri, såfremt der sker gentagen eller grov misligholdelse, herunder et, efter Gate2Payments ApS skøn, for stort antal indsigelser eller krediteringer. Aftalen kan desuden opsiges omgående, såfremt en ændret kreditvurdering giver anledning hertil.

Forretningen kan opsige aftalen med Gate2Payments ApS, med udgang af den forudbetalte abonnementsperiode, dog er opsigelsen minimum løbende måned + 1 måned.
Opsigelsen skal ske telefonisk til Gate2Payments ApS på tlf. +45 7070 7408 inden for normal åbningstid, som er mandag – fredag fra kl. 09.00 – 16.00.

Kortorganisationerne kan af egen drift ophæve Aftalen diskretionært med omgående varsel.

Generelle betingelser for betalingsgateway

Betingelserne er gældende fra d. 1. april 2018. Gældende priser- og prisstruktur kan til enhver tid ændres med 3 måneders forudgående varsel.

1. Gate2Payments ApS’s ydelse

Tilmelding til Gate2Payments ApS giver mulighed for, at Forretningen kan modtage betalinger over internettet. Gate2Payments ApS betalingsgateway er godkendt af Indløser, og overførsler mellem Gate2Payments ApS betalingsgateway og indløserne sker i krypteret form.

2. Drift og oppetid

Gate2Payments ApS tilstræber, at betaling over internettet kan finde sted 24 timer i døgnet alle årets dage og opretholder højeste sikkerhedsprocedurer. Gate2Payments ApS leverandører af betalingsgateway (PSP) forpligter sig til enhver tid at være PCI-godkendt.

Gate2Payments ApS er uden ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser, men skal forsøge hurtigst muligt at få rettet eventuelle fejl.

I tilfælde af vedligeholdelse/tekniske ændringer m.v. er Gate2Payments ApS PSP berettiget til at afbryde driften i kortere perioder.

3. Forretningens ansvar

Forretningen er selv ansvarlig for at tilrette sin software i sin netbutik, således at betalingsoverførsler kan ske via Gate2Payments ApS. De moduler Gate2Payments ApS gratis stiller til rådighed, stilles til rådighed uden ansvar.

Forretningen er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne overholder gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i Betalingskortloven, registerforeskrifter og forbrugerbeskyttelse.

Såfremt Forretningen ikke indgår en indløsningsaftale med Gate2Payments ApS kan Forretningen selv indgå aftale med andre indløsere om anvendelse af betalingskortsystemer, men dermed er Gate2Payments ApS uden ansvar for ændring af priser fastsat af indløsere. De indløsningsaftaler som indgås mellem Forretningen og andre indløsere er udelukkende en aftale mellem disse to parter. Gate2Payments ApS er ikke part i indløsningsaftaler.

Forretningen er forpligtiget til at overholde regler/retningslinier som fastsat af Gate2Payments ApS og forpligtiget til at underrette om enhver uregelmæssighed ved driften, herunder mistanke om tredjemands eventuelle indtrængen.

Gate2Payments ApS er uden ansvar for tab som brugeren måtte lide ved, at andre får kendskab til brugerens password m.v. samt eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført over internettet, uanset hvilke indsigelser kortholder/slutkunde måtte fremkomme med.

Forretningen kan ikke overfor Gate2Payments ApS rejse krav i anledning af driftsforstyrrelser, uanset årsagen til disse.

4. Rettigheder

Gate2Payments ApS er berettiget til uden forudgående varsel, at overdrage sine forpligtelser i henhold til nærværende almindelige betingelser til tredjemand.

Gate2Payments ApS har samtlige rettigheder til software som denne anvender ved overførsler i henhold til nærværende almindelige betingelser, og begge parter har ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende den anden part og/eller tredjemand, som man måtte få kendskab til.

Forretningen opnår alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til den service Gate2Payments ApS stiller til rådighed.

Forretningen brugsret til den tilrådighed stillede kode samt øvrigt materiale er til enhver tid betinget af rettidig betaling af ethvert udestående til Gate2Payments ApS.

Forretningen krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Gate2Payments ApS har ret til i aftaleperioden at benytte sig af Forretningens forretningskendetegn som reference, herunder i markedsføringsmateriale. Forretningen kan give Gate2Payments ApS instruktioner vedrørende sådan brug.
Giver Forretningen aktivt udtrykt for ikke, at blive anvendt som reference er Gate2Payments ApS forpligtet hertil.

5. Aftalens ikrafttræden og ophør

Aftalen mellem Gate2Payments ApS og Forretningen træder i kraft straks ved bestilling og løber indtil Forretningen opsiger.

Forretningen kan opsige aftalen med Gate2Payments ApS, med udgang af den forudbetalte abonnementsperiode, dog er opsigelsen minimum løbende måned + 1 måned.
Opsigelsen skal ske telefonisk til Gate2Payments ApS på tlf. +45 77 344 388 inden for normal åbningstid, som er mandag – fredag fra kl. 08.00 – 16.00.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er hver af parterne berettiget til straks at ophæve aftalen.

I tilfælde af brugerens misligholdelse af nærværende almindelige betingelser, herunder specielt gældende lovgivning og myndighedsforskrifter, er Gate2Payments ApS berettiget til straks at afbryde Forretningens tilslutning.

5.1 Automatisk fornyelse af abonnement

Med mindre Forretningen har opsagt aftalen med Gate2Payments ApS, eller denne på anden vis er ophørt, påbegynder en ny abonnementsperiode ved udløbet af den hidtidige abonnementsperiode.

6. Ved eventuel tvist

Opstår der uoverensstemmelser mellem Gate2Payments ApS og Forretningen er det aftalt, at dansk ret skal være gældende, og at Sø-og Handelsretten i København skal være værneting.

Generelle betingelser

 1. Privatlivspolitik

Grundet ændringer i den nye EU-lov kaldet General Data Protection Regulation (GDPR) modtager du hermed info vedrørende vores privatlivspolitik.

I forbindelse med EU-persondataforordningen er træder i kraft d. 25. maj 2018 kan du her læse vores privatlivspolitik.

1.1 Introduktion

Gate2Payments ApS behandler persondata om dig, og derfor får du nedenstående oplysninger (Beskyttelse af personlige oplysninger).

1.2 Dataansvarlig

Gate2Payments ApS, CVR-nr. 36953128, er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

1.3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger.

A: Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles I overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

 1. At levere nyhedsbreve som du har tilmeldt
 2. At registrere dig for en indløsnings- og betalingsgateway-aftale

B: Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er:

1. Dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a
2. Interesseafvejningsreglen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på profilering er nødvendig for, at Gate2Payments ApS kan forfølge en legitim interesse i form af målrettede henvendelser og en forbedret brugeroplevelse
3. Hvis grundlaget for behandling af dine personoplysninger er samtykke, så har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke.
4. Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil samtykket tilbagekaldes, hvorefter du ikke længere vil modtage nyhedsbreve fra os.

1.4 Dine rettigheder

1.4.1 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget og få slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.
1.4.2 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.
1.4.3 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med direkte markedsføring som formål.

1.5 Overførsel, overladelse og videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

1.5.1 Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.
1.5.2 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

1.6 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

1.6.1 Vi vil overføre dine personoplysninger til modtager uden for EU og EØS. Det drejer sig om Mailchimp, som er beliggende i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-US Privacy Shield, jf. EU-persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret uden for EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Hvis spørgsmål til ovenstående kontakt os på support@gate2payments.com

1.7 Cookies
Gate2Payments ApS anvender cookies. Cookies bliver alene anvendt i forbindelse med Gate2Payments ApS login system. Vi registrerer ingen oplysninger i cookies ift. Forretningens dispositioner på Gate2Payments ApS.com.

Logstatistik bruges på Gate2Payments ApS. Et statistik system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades etc. Gate2Payments ApS anvender denne statistik til at forbedre vores website og dets funktionaliteter. Statistik bruges i forbindelse med markedsføring og til at skabe øget brugervenlighed.

For at kunne indgå en indløsnings- og betalingsgateway-aftale med Gate2Payments ApS skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: Navn, CPRnr, adresse, telefonnummer, e-mail, billedID, adresseID, Forretningens navn, CVRnr, ejerfordeling samt persondata for alle ejere med mere end 25 % af Forretningen, IBAN Swift. Personoplysningerne registreres hos Gate2Payments ApS og opbevares i 5 år, hvorefter de slettes.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere ydelsen til Forretningen. Som registreret har Forretningen altid mulighed for indsigt. Alle medarbejdere hos Gate2Payments ApS har adgang til de registrerede oplysninger.

Den dataansvarlige er Gate2Payments ApS.

Alle data behandles krypteret.

2. Øvrige forhold

Ved accept af handelsbetingelserne, bliver Forretningen tilmeldt vores nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder relevant driftinformation, almen orientering og tilbud.

Ingen af parterne er berettiget til at give oplysninger til tredjemand om Aftalen og dens indhold. Gate2Payments ApS er dog berettiget til at videregive oplysninger om Aftalen og Forretningens forhold til Kortorganisationerne. Forretningen kan ikke gøre ansvar gældende overfor Gate2Payments ApS for skader, herunder manglende omsætning, der skyldes systemnedbrud- og fejl. Forretningen opfordres til at opretholde passende backup- systemer.

Hjælp til installation eller andet på ens webside, sker altid på eget ansvar og Gate2Payments ApS kan dermed ikke stilles til ansvar for fejl eller andet på ens webside. Derfor anbefaler vi altid at i tager backup af jeres side.

Tvister afgøres ved Retten i København efter dansk ret.