Handelsbetingelser

Disse generelle betingelser gælder for alle virksomheder, der modtager kortbetalinger via Gate2Payments ApS’ kortindløsnings- og betalingsgatewaytjenester (PSP).

 1. Definitioner:
 • Virksomhed: Den fysiske eller juridiske part i denne aftale, der har indgået aftale med Gate2Payments ApS om at modtage kortbetalinger.
 • Kortholder: Personen (virksomhedens kunde), som et betalingskort er udstedt til.
 • Kort: Betalingskort omfattet af denne aftale, typisk Visa eller MasterCard.
 • Hovedaftalen: Dokumentet, hvori priser og øvrige vilkår mellem virksomheden og Gate2Payments ApS fremgår.
 • Kortorganisation: Visa og/eller MasterCard.
 • Indløser: Indløser, også kaldet indløserbank, er under tilsyn af Finanstilsynet, VISA og MasterCard associationerne. Penge flowet vedrørende onlinekøb foregår udelukkende gennem banker.
 • PSP: Payment Service Provider, er en leverandør af betalingsgateway og fungerer som teknisk bindeled mellem indløser og virksomheden.

2. Ydelser

Gate2Payments ApS formidler følgende ydelser til virksomheden:

Behandling af autorisationsanmodninger, registrering og behandling af kortbetalinger, godkendelse af gennemførte kortbetalinger samt behandling af indsigelser fra kortudstedere og kortholdere.

Gate2Payments ApS leverer typisk en indløsningsaftale inden for 1-3 bankdage, fra det øjeblik hvor webshoppen opfylder de krav, som indløserbanken stiller.

Indløserbanken er forpligtet til at sikre compliance med antihvidvaskningslovgivningen og EU’s købelovgivning.

3. Aftalegrundlag

Aftalen mellem virksomheden og Gate2Payments ApS er en kontrakt, der består af flere dele, herunder en hovedkontrakt, almindelige vilkår for indløsning af betalingskort, VISA og MasterCards internationale regler, samt en ansøgning fra virksomheden til Gate2Payments ApS.

Gate2Payments ApS kan hvis nødvendigt på kundens vegne underskrive indløsningsaftalen. Aftalen skal aktiveres inden for 3 uger fra oprettelsestidspunktet, ellers vil den bortfalde og kontoen lukkes.

Gate2Payments ApS indgåelse af aftalen med virksomheden er baseret på en grundig kreditvurdering. Derfor har Gate2Payments ApS ret til at indhente kreditoplysninger om virksomheden og dens ejerkreds samt at anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for den løbende vurdering af kundeforholdet.

Hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens forhold, skal Gate2Payments ApS omgående underrettes skriftligt. Væsentlige forhold omfatter, men er ikke begrænset til, ejerkredsen, direktionen, bestyrelsen, registreringsnummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer, URL, branche, virksomhedsmodel (herunder nye virksomhedsområder), væsentlige ændringer i varesortimentet samt salgs- og leveringsbetingelser. Væsentlige ændringer kan medføre en ændret kreditvurdering fra Gate2Payments ApS’ side.

Gate2Payments ApS forbeholder sig ret til at ændre virksomhedens aftalevilkår, hvis en kreditvurdering giver anledning hertil.

Enhver ændring af aftalen mellem Gate2Payments ApS og virksomheden skal være skriftlig. Gate2Payments ApS kan ændre aftalen med 30 dages varsel. Varslet kan dog være kortere, hvis ændringen skyldes krav fra myndigheder eller kortorganisationerne. Underretning om ændringer sker elektronisk.

Virksomheden er bundet af ændringen, medmindre den inden 10 dage fra underretningen meddeler Gate2Payments ApS, at ændringen ikke kan accepteres.

4. Anvendelse

Det er afgørende for tilliden til kortbetalingssystemerne, at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau ved anvendelsen af kort.

Virksomheden er forpligtet til at bidrage aktivt hertil, og aftalen skal aktiveres inden for 3 uger, ellers lukkes kontoen.

Virksomheden skal til enhver tid overholde kortorganisationernes standard for sikker behandling af kortdata, PCI DSS. Standarderne forbedres løbende, og de til enhver tid gældende regler kan findes på www.pcisecuritystandards.org.

Hvis virksomheden selv behandler og/eller lagrer kortdata, skal Gate2Payments ApS være underrettet herom, og virksomheden skal dokumentere sin virksomhedsgang på området, herunder fremlægge bevis for bestået PCI-scanning fra en godkendt leverandør.

Virksomheden må ikke udveksle, herunder sælge, kortdata med andre end Gate2Payments ApS og en eventuel anden PSP eller Indløser.

Virksomheden skal altid sørge for, at relevant personale (typisk personale, der arbejder med modtagelse af betaling, bogholderi, og kundeklager) er bekendt med reglerne for brug af kortsystemet og holdes opdateret herom.

Hvis der er mistanke om eller bevis for uberettiget adgang til virksomhedens systemer, der indeholder kortdata, skal Gate2Payments ApS omgående informeres om dette.

Virksomheden er ansvarlig for eventuelle tab, herunder særligt eventuelle bøder, som Gate2Payments ApS eller Gate2Payments ApS Indløser måtte blive pålagt som følge af dette. I tilfælde af kompromittering af kortdata vil Gate2Payments ApS på virksomhedens regning anmode et eksternt sikkerhedsfirma om at undersøge hændelsen og dens årsager og konsekvenser.

5. Transaktioner

Gennemførelse af en transaktion består af to trin: Autorisation og betaling. Autorisation indebærer at Virksomheden beder om bekræftelse fra Kortorganisationerne om, at kortet er gyldigt og der er dækning for det beløb, der ønskes trukket fra Kortholders konto. Hvis bekræftelse gives, reserveres beløbet på Kortet, og Virksomheden modtager et autorisationsnummer. Betalingen foretages ved at Virksomheden anmoder Gate2Payments ApS om at trække det reserverede beløb fra Kortet.

Betalingen må ikke gennemføres før varen eller ydelsen er blevet leveret eller afsendt til Kortholder. Virksomheden er forpligtet til at acceptere alle relevante typer Visa og Mastercard.

Når en transaktion gennemføres, skal følgende oplysninger sendes til Gate2Payments ApS: Kortnummer, udløbsdato for kortet, beløb, sikkerhedskode. Hvis Gate2Payments ApS finder det nødvendigt af hensyn til sikkerheden i kortbetalingssystemerne, kan yderligere data om den enkelte transaktion kræves.

Efter en transaktion er blevet gennemført, er det Virksomhedens ansvar at give Kortholder en kvittering. Virksomheden skal opbevare alle relevante oplysninger om transaktionen i mindst 2 år.

6. Ikke-tilladte transaktioner

Virksomheden må kun gennemføre transaktioner, der er tilladt i henhold til denne aftale og de love og regler, som Kortorganisationerne har opstillet. Dette inkluderer ikke betalinger modtaget for 3. person, betalinger for varer eller varegrupper (særligt de MCC-koder, der er nævnt i hovedaftalen), betalinger for gæld (hvor en kortholder betaler for en tidligere modtaget vare), betalinger, der kan skade Kortorganisationernes og/eller Gate2Payments ApS og Indløsers omdømme og varemærke, betalinger for salg, der ikke er i overensstemmelse med lokale love hos både kortholder og virksomhed, samt betalinger for ydelser, der kan udgøre en krænkelse af ophavsrettigheder.

Hvis Virksomheden overtræder disse betingelser, vil det blive opfattet som grov misligholdelse af aftalen af Gate2Payments ApS, hvilket kan medføre omgående opsigelse af aftalen. Det kan også føre til, at Virksomheden pålægges store bøder af både Gate2Payments ApS og Kortorganisationerne.

7. Kreditering

Virksomheden kan kun kreditere en transaktion til kortholderen hvis den oprindelige transaktion er gennemført via Gate2Payments ApS’ indløser. Krediteringen kan ikke overstige den oprindelige transaktions værdi og må kun ske ved hjælp af samme kort, der blev brugt til at gennemføre det oprindelige køb.

Det er ikke tilladt at udbetale kontanter eller foretage bankoverførsler til kortholderen i stedet for at kreditere transaktionen.

8. Indsigelse

Hvis en kortholder gør indsigelse mod en transaktion, skal Kortudstederen rettes henvendelse til Gate2Payments ApS indløser.

Årsagen til en indsigelse kan f.eks. være, at kortholderen benægter kendskab til transaktionen, at betalingen er foretaget på en anden måde, at kortholderen ikke har modtaget den aftalte vare eller ydelse, at kortholderen har returneret den modtagne vare, eller at den gennemførte betaling er større end aftalt. Virksomheden er forpligtet til straks at fremsende alle relevante dokumenter vedrørende den omstridte transaktion, hvis Gate2Payments ApS anmoder om det.

Hvis virksomheden ikke kan bevise sin ret overfor Gate2Payments ApS og Indløser, kan Gate2Payments ApS vælge at returnere betalingen til kortholderen. Gate2Payments ApS’s afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene.

Virksomheden er forpligtet til at yde et højt serviceniveau over for kortholderen, så indsigelser så vidt muligt undgås. Et for højt antal indsigelser kan medføre bøder og gebyrer fra Kortorganisationerne til både virksomheden og Gate2Payments ApS. Gate2Payments ApS vil altid opkræve disse fra virksomheden, som er ansvarlig herfor.

På anmodning fra Gate2Payments ApS skal virksomheden deltage i kurser og programmer for egen regning med det formål at reducere antallet af indsigelser.

Indsigelser kan medføre bøder og gebyrer fra Kortorganisationerne (Mastercard/Visa) og indløserbanken til både virksomheden og Gate2Payments. Bøder og gebyrer pålagt Gate2Payments vil altid blive opkrævet af virksomheden, som er ansvarlig herfor.

9. Gebyr

Det er Virksomhedens ansvar at holde sig orienteret om og følge nationale og europæiske regler om opkrævning af transaktionsgebyrer fra kortholdere. Alle gebyrer for transaktioner, abonnementer og andre tjenester er angivet på Gate2Payments ApS’ hjemmeside, og alle gebyrer, bøder og lignende modregnes i Virksomhedens løbende udbetalinger fra Gate2Payments ApS.

Alle priser og gebyrer er opgivet eksklusive eventuelle moms, afgifter og skatter. Hvis Virksomheden opkræver et gebyr fra en kortholder for en transaktion, skal dette fremgå tydeligt for kortholderen, inden transaktionen godkendes.

10. Udbetaling

Udbetaling for gennemførte Betaling til Virksomheden sker periodevis som anført i Hovedaftalen. Udbetalingen sker med fradrag af gebyrer, bøder, krediteringer, indsigelser og reserver.

Virksomheden skal forholde sig til en række reserver, der er beskrevet i hovedaftalen. Hvis en ny kreditvurdering giver anledning til det, kan Gate2Payments ApS ændre den måde, hvorpå reserverne beregnes.

Virksomheden skal af egen drift hente kontoudtog på Gate2Payments ApS hjemmeside for at kontrollere, at udbetalingsberegningerne er korrekte. Hvis der findes uoverensstemmelser, skal Virksomheden hurtigst muligt meddele dette til Gate2Payments ApS.

Betalinger, der er blevet udbetalt til Virksomheden, men som senere viser sig at være ukorrekte, skal tilbagebetales til indløser. Virksomheden er ansvarlig for ethvert tab, der måtte opstå som følge af ukorrekte betalinger.

11. Aftalens ikrafttræden og ophør

Aftalen mellem Gate2Payments ApS og Virksomheden træder i kraft straks ved bestillingen og vil være gældende indtil den bliver opsagt. Gate2Payments ApS har ret til at opsige aftalen med tre måneders varsel.

Aftalen kan også ophæves øjeblikkeligt af Gate2Payments ApS, hvis Virksomheden gentagne gange eller groft misligholder aftalen, herunder har et højt antal indsigelser eller krediteringer, eller hvis en ændret kreditvurdering gør det nødvendigt.

Ved oprettelse af en aftale Når Virksomheden giver virksomheden fuldmagt til Gate2Payments ApS til at acceptere standardbetingelserne for Indløsning på Virksomhedens vegne.

Virksomheden kan ophæve aftalen med Gate2Payments ApS med udgangen af den forudbetalte abonnementsperiode, men skal give mindst tre måneders varsel. Opsigelsen skal ske ved at Virksomheden ringer til Gate2Payments ApS på telefonnummer +45 7070 7408 i åbningstiden mandag til fredag fra kl. 09.00 til 16.00.

Kortorganisationerne og indløseren kan ophæve aftalen med omgående varsel af egen drift.

Aftalen fornyer sig automatisk, medmindre den opsiges af Virksomheden eller ophører på anden vis. Når den nuværende abonnementsperiode udløber, påbegyndes en ny periode.

12. Betalingsgateway

Betingelserne træder i kraft den 1. januar 2023 og kan til enhver tid ændres med 1 måneds forudgående varsel. Dette gælder også priser og prisstruktur.

13. Gate2Payments ApS’s ydelse

Gate2Payments ApS tilbyder en betalingsgateway, der giver Virksomheden mulighed for at modtage betalinger via internettet. Betalingsgatewayen er godkendt af Indløser og gennemfører sikre, krypterede overførsler mellem sig selv og indløserne.

Der er tilstræbt en driftsstabil service, der er tilgængelig 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og der opretholdes høje sikkerhedsprocedurer.

Derfor er Gate2Payments ApS ikke ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser, men vil forsøge at løse eventuelle fejl så hurtigt som muligt. I tilfælde af vedligeholdelse eller tekniske ændringer kan driften blive afbrudt i kortere perioder. PSP-leverandøren til Gate2Payments ApS er forpligtet til altid at være PCI-godkendt.

14. Virksomhedens ansvar

Virksomheden er ansvarlig for at tilrette sin software, så betalingsoverførsler kan ske via Gate2Payments ApS. Gate2Payments ApS stiller gratis moduler til rådighed, men har ingen ansvarlighed i forbindelse med brugen af dem.

Virksomheden skal også overholde gældende lovgivning og regler vedrørende betalingsoverførsler, herunder Betalingskortloven og regler for forbrugerbeskyttelse.

Hvis Virksomheden ikke indgår en aftale med Gate2Payments ApS om indløsning af betalingskort, kan Virksomheden selv indgå en aftale med andre indløsere, men Gate2Payments ApS har ingen ansvar i forbindelse med priser fastsat af indløsere. Aftaler indgået mellem Virksomheden og andre indløsere er udelukkende mellem disse parter, og Gate2Payments ApS er ikke involveret i dem.

Virksomheden er forpligtet til at følge regler og retningslinjer fastsat af Gate2Payments ApS og at underrette om eventuelle uregelmæssigheder i driften, herunder mistanke om tredjeparts adgang. Gate2Payments ApS er ikke ansvarlig for eventuelle tab Virksomheden måtte lide, hvis andre får kendskab til Virksomhedens password eller for eventuelle krav om tilbageførsel af betalinger gennemført via internettet.

Virksomheden kan ikke rejse krav mod Gate2Payments ApS i forbindelse med driftsforstyrrelser, uanset årsagen til dem.

15. Rettigheder

Gate2Payments ApS har ret til at overdrage sine forpligtelser i henhold til denne aftale til en tredjepart uden forudgående varsel. Gate2Payments ApS har også rettighederne til den software, der bruges til overførsler i henhold til denne aftale, og begge parter forpligter sig til at holde tavshed om eventuelle oplysninger om den anden part eller tredjepart, som de får kendskab til.

Virksomheden har kun en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til den service, som Gate2Payments ApS tilbyder. Brugsretten til den kode som er stillet til rådighed og andre materialer er altid betinget af rettidig betaling af eventuelle udeståender til Gate2Payments ApS. Hvis Virksomheden krænker disse rettigheder, betragtes det som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Under aftaleperioden har Gate2Payments ApS ret til at bruge Virksomhedens virksomhedskendetegn som reference, herunder i markedsføringsmateriale. Virksomheden kan instruere Gate2Payments ApS om, hvordan deres virksomhedskendetegn skal bruges. Hvis Virksomheden aktivt udtrykker, at de ikke ønsker at blive anvendt som reference, er Gate2Payments ApS forpligtet til at respektere dette.

16. Uoverensstemmelser

Hvis der opstår uenigheder mellem Gate2Payments ApS og Virksomheden, er det aftalt at dansk ret gælder, og at Sø- og Handelsretten i København vil være den rette domstol.

General Data Protection Regulation (GDPR)

Grundet ændringer i den nye EU-lov kaldet General Data Protection Regulation (GDPR) modtager du hermed info vedrørende vores privatlivspolitik.

I forbindelse med EU-persondataforordningen er træder i kraft d. 25. maj 2018 kan du her læse vores privatlivspolitik.

17. Bestemmelser

I henhold til artikel 28, stk. 3, i forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) med henblik på databehandlerens behandling af personoplysninger

mellem

Gate2Payments

CVR 36953128

herefter ” databehandleren”

og

Virksomheder og enkeltpersoner tilmeldt nyhedsbreve og at registrere med en indløsnings- og betalingsgateway-aftale.

herefter ” den dataansvarlige”

der hver især er en ”part” og sammen udgør ”parterne”

HAR AFTALT følgende standardkontraktsbestemmelser (Bestemmelserne) med henblik på at overholde databeskyttelsesforordningen og sikre beskyttelse af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

 

 1. Indhold
 2. Præambel
 3. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser
 4. Databehandleren handler efter instruks
 5. Fortrolighed
 6. Behandlingssikkerhed
 7. Anvendelse af underdatabehandlere
 8. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer
 9. Bistand til den dataansvarlige
 10. Underretning om brud på persondatasikkerheden
 11. Sletning og returnering af oplysninger
 12. Revision, herunder inspektion
 13. Parternes aftale om andre forhold
 14. Ikrafttræden og ophør

2. Præambel

 1. Disse Bestemmelser fastsætter databehandlerens rettigheder og forpligtelser, når denne foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

 1. Disse bestemmelser er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

 1. I forbindelse med leveringen af nyhedsbreve og at registrere med en indløsnings- og betalingsgateway-aftale behandler databehandleren personoplysninger på vegne af den dataansvarlige i overensstemmelse med disse Bestemmelser.

 1. Bestemmelserne har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne.

 1. Der hører fire bilag til disse Bestemmelser, og bilagene udgør en integreret del af Bestemmelserne.

 1. Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen af personoplysninger, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.

 1. Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og en liste af underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt brugen af.

 1. Bilag C indeholder den dataansvarliges instruks for så vidt angår databehandlerens behandling af personoplysninger, en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren som minimum skal gennemføre, og hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.

 1. Bilag D indeholder bestemmelser vedrørende andre aktiviteter, som ikke af omfattet af Bestemmelserne.

 1. Bestemmelserne med tilhørende bilag skal opbevares skriftligt, herunder elektronisk, af begge parter.

 1. Disse Bestemmelser frigør ikke databehandleren fra forpligtelser, som databehandleren er pålagt efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning.

3. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser

 1. Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (se forordningens artikel 24), databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes[1] nationale ret og disse Bestemmelser.

 1. Den dataansvarlige har ret og pligt til at træffe beslutninger om, til hvilke(t) formål og med hvilke hjælpemidler, der må ske behandling af personoplysninger.

 1. Den dataansvarlige er ansvarlig for, blandt andet, at sikre, at der er et behandlingsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, som databehandleren instrueres i at foretage.

4. Databehandleren handler efter instruks

 1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt. Denne instruks skal være specificeret i bilag A og C. Efterfølgende instruks kan også gives af den dataansvarlige, mens der sker behandling af personoplysninger, men instruksen skal altid være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, sammen med disse Bestemmelser.

 1. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter vedkommendes mening er i strid med denne forordning eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

5. Fortrolighed

 1. Databehandleren må kun give adgang til personoplysninger, som behandles på den dataansvarliges vegne, til personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, som har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt, og kun i det nødvendige omfang. Listen af personer, som har fået tildelt adgang, skal løbende gennemgås. På baggrund af denne gennemgang kan adgangen til personoplysninger lukkes, hvis adgangen ikke længere er nødvendig, og personoplysningerne skal herefter ikke længere være tilgængelige for disse personer.

 1. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de pågældende personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

6. Behandlingssikkerhed

 1. Databeskyttelsesforordningens artikel 32 fastslår, at den dataansvarlige og databehandleren, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til disse risici.

Den dataansvarlige skal vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Afhængig af deres relevans kan det omfatte:

 1. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger

 1. evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester

 1. evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse

 1. en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.

 1. Efter forordningens artikel 32 skal databehandleren – uafhængigt af den dataansvarlige – også vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Med henblik på denne vurdering skal den dataansvarlige stille den nødvendige information til rådighed for databehandleren som gør vedkommende i stand til at identificere og vurdere sådanne risici.

 1. Derudover skal databehandleren bistå den dataansvarlige med vedkommendes overholdelse af den dataansvarliges forpligtelse efter forordningens artikel 32, ved bl.a. at stille den nødvendige information til rådighed for den dataansvarlige vedrørende de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført i henhold til forordningens artikel 32, og al anden information, der er nødvendig for den dataansvarliges overholdelse af sin forpligtelse efter forordningens artikel 32.

Hvis imødegåelse af de identificerede risici – efter den dataansvarliges vurdering – kræver gennemførelse af yderligere foranstaltninger end de foranstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført, skal den dataansvarlige angive de yderligere foranstaltninger, der skal gennemføres, i bilag C.

7. Anvendelse af underdatabehandlere

 1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2, og stk. 4, for at gøre brug af en anden databehandler (en underdatabehandler).

 1. Databehandleren må således ikke gøre brug af en underdatabehandler til opfyldelse af disse Bestemmelser uden forudgående specifik skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.

 1. Databehandleren må kun gøre brug af underdatabehandlere med den dataansvarliges forudgående specifikke skriftlige godkendelse. Databehandleren skal indgive anmodningen om en specifik godkendelse mindst 2 uger inden anvendelsen af den pågældende underdatabehandler. Listen over underdatabehandlere, som den dataansvarlige allerede har godkendt, fremgår af bilag B.

 1. Når databehandleren gør brug af en underdatabehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den dataansvarlige, skal databehandleren, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der fremgår af disse Bestemmelser, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder kravene i disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.

Databehandleren er derfor ansvarlig for at kræve, at underdatabehandleren som minimum overholder databehandlerens forpligtelser efter disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.

 1. Underdatabehandleraftale(r) og eventuelle senere ændringer hertil sendes – efter den dataansvarliges anmodning herom – i kopi til den dataansvarlige, som herigennem har mulighed for at sikre sig, at tilsvarende databeskyttelsesforpligtelser som følger af disse Bestemmelser er pålagt underdatabehandleren. Bestemmelser om kommercielle vilkår, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabehandleraftalen, skal ikke sendes til den dataansvarlige.

 1. Databehandleren skal i sin aftale med underdatabehandleren indføje den dataansvarlige som begunstiget tredjemand i tilfælde af databehandlerens konkurs, således at den dataansvarlige kan indtræde i databehandlerens rettigheder og gøre dem gældende over for underdatabehandlere, som f.eks. gør den dataansvarlige i stand til at instruere underdatabehandleren i at slette eller tilbagelevere personoplysningerne.

 1. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser. Dette påvirker ikke de registreredes rettigheder, der følger af databeskyttelsesforordningen, herunder særligt forordningens artikel 79 og 82, over for den dataansvarlige og databehandleren, herunder underdatabehandleren.

8. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

 1. Enhver overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer må kun foretages af databehandleren på baggrund af dokumenteret instruks herom fra den dataansvarlige og skal altid ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel V.

 1. Hvis overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, som databehandleren ikke er blevet instrueret i at foretage af den dataansvarlige, kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt, skal databehandleren underrette den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

 1. Uden dokumenteret instruks fra den dataansvarlige kan databehandleren således ikke inden for rammerne af disse Bestemmelser:

 1. overføre personoplysninger til en dataansvarlig eller databehandler i et tredjeland eller en international organisation
 2. overlade behandling af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland
 3. behandle personoplysningerne i et tredjeland

 1. Den dataansvarliges instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland, herunder det eventuelle overførselsgrundlag i databeskyttelsesforordningens kapitel V, som overførslen er baseret på, skal angives i bilag C.6.

 1. Disse Bestemmelser skal ikke forveksles med standardkontraktsbestemmelser som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c og d, og disse Bestemmelser kan ikke udgøre et grundlag for overførsel af personoplysninger som omhandlet i databeskyttelsesforordningens kapitel V.

9. Bistand til den dataansvarlige 

 1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III.

Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:

 1. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
 2. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
 3. indsigtsretten
 4. retten til berigtigelse
 5. retten til sletning (”retten til at blive glemt”)
 6. retten til begrænsning af behandling
 7. underretningspligten i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
 8. retten til dataportabilitet
 9. retten til indsigelse
 10. retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

 1. I tillæg til databehandlerens forpligtelse til at bistå den dataansvarlige i henhold til Bestemmelse 6.3., bistår databehandleren endvidere, under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, den dataansvarlige med:

 1. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at denne er blevet bekendt med det at anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed – Datatilsynetmedmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder

 1. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse at underrette den registrerede om brud på persondatasikkerheden, når bruddet sandsynligvis vil medføre en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder

 1. den dataansvarliges forpligtelse til forud for behandlingen at foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger (en konsekvensanalyse)

 1. den dataansvarliges forpligtelse til at høre den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen.

 1. Parterne skal i bilag C angive de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, hvormed databehandleren skal bistå den dataansvarlige samt i hvilket omfang og udstrækning. Det gælder for de forpligtelser, der følger af Bestemmelse 9.1. og 9.2.

10. Underetning om brud på persondatasikkerheden

 1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden.

 1. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 48 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige kan overholde sin forpligtelse til at anmelde bruddet på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33.

 1. I overensstemmelse med Bestemmelse 9.2.a skal databehandleren bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed. Det betyder, at databehandleren skal bistå med at tilvejebringe nedenstående information, som ifølge artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed:

 1. karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger

 1. de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden

 1. de foranstaltninger, som den dataansvarlige har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.

 1. Parterne skal i bilag C angive den information, som databehandleren skal tilvejebringe i forbindelse med sin bistand til den dataansvarlige i dennes forpligtelse til at anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed.

11. Sletning og returnering af oplysninger

 1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger, er databehandleren forpligtet til at slette alle personoplysninger, der er blevet behandlet på vegne af den dataansvarlige og bekræfte over for den dataansvarlig, at oplysningerne er slettet, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

12. Revision, herunder inspektion

 1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og disse Bestemmelser, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.

 1. Procedurerne for den dataansvarliges revisioner, herunder inspektioner, med databehandleren og underdatabehandlere er nærmeret angivet i Bilag C.7. og C.8.

 1. Databehandleren er forpligtet til at give tilsynsmyndigheder, som efter gældende lovgivningen har adgang til den dataansvarliges eller databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på tilsynsmyndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.

13. Parternes aftale om andre forhold

 1. Parterne kan aftale andre bestemmelser vedrørende tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger om f.eks. erstatningsansvar, så længe disse andre bestemmelser ikke direkte eller indirekte strider imod Bestemmelserne eller forringer den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som følger af databeskyttelsesforordningen.

14. Ikrafttræden og ophør

 1. Bestemmelserne træder i kraft på datoen for begge parters straks ved bestillingen.

 1. Begge parter kan kræve Bestemmelserne genforhandlet, hvis lovændringer eller uhensigtsmæssigheder i Bestemmelserne giver anledning hertil.

 1. Bestemmelserne er gældende, så længe tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger varer. I denne periode kan Bestemmelserne ikke opsiges, medmindre andre bestemmelser, der regulerer levering af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger, aftales mellem parterne.

 1. Hvis levering af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger ophører, og personoplysningerne er slettet eller returneret til den dataansvarlige i overensstemmelse med Bestemmelse 11.1 og Bilag C.4, kan Bestemmelserne opsiges med skriftligt eller pr. telefon af begge parter.

[1]    Henvisninger til ”medlemsstat” i disse bestemmelse skal forstås som en henvisning til ”EØS medlemsstater”.